NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

POLŠTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
PLZJ-K1 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 17:00-18:30 32 2 950 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Jana
Učebnice: Naše materiály

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se s tímto jazykem setkávají poprvé, ale také pro ty, kteří již mají nějaké základy a chtěli by si je osvěžit. Nejdříve se seznámíte s polským hláskoslovím a osvojíme si základní fráze – seznámení, národnosti a profese, zaměříme se na slovní zásobu rodina a volný čas. V gramatické části se budeme věnovat číslovkám, základům skloňování podstatných jmen a časování sloves. Během budete schopni jednoduchého písemného projevu. Vše si procvičíte při konverzaci a na základě zvukových nahrávek či videí. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis a krátký písemný projev rozvíjející probíraná témata. Kromě toho si přečteme krátké texty nebo vytištěné on-line články.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu: 

Konverzační témata: představení, navazování kontaktů, rodina, volný čas, národnosti a povolání.

Gramatika: odlišné hlásky ve srovnání s češtinou; přízvuk; časování vybraných sloves (být, mít, bydlet, rozumět, vědět aj.); skloňování podstatných jmen (4. a 7. pád jednotného čísla); ukazovací a přivlastňovací zájmena; spojka „i“, „więc“; „na pewno“; fráze „poproszę“.

Slovní zásoba: pozdravy; dny v týdnu; číslovky 1-100; členové rodiny; národnosti; povolání. Učební texty – Polština nejen pro samouky (do 8. lekce); Mówię po polsku – Učebnice polštiny; Nie taki polski straszny jak go malują i další doplňkové materiály.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
PLMP1J-K1 05. 10 - 01. 02 1 x 2 čt 18:35-20:05 32 2 950 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Jana
Učebnice: Naše materiály

Kurz je vhodný pro klienty se základní znalostí polského jazyka, chronické začátečníky a absolventy kurzu pro začátečníky. Předpokládá se znalost polské výslovnosti, základních komunikačních frází a schopnost rozumět jednoduchým písemným sdělením v tomto jazyce. V rámci kurzu si rozšíříte slovní zásobu a již získané gramatické znalosti, prohloubíte si mluvený projev, naučíte se diskutovat o svých plánech, jak si objednat jídlo v restauraci, telefonovat, říct kolik je hodin nebo se zeptat na cestu. Během kurzu se naučíte reagovat na běžné společenské obraty, doplníte si gramatické jevy potřebné pro plynulé zvládnutí polštiny a slovní zásobu na úrovni A2. Vše si procvičíte při konverzaci, na základě zvukových nahrávek či videí nebo při četbě krátkých textů popř. vytištěných on-line článků. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis a krátký písemný projev rozvíjející probíraná témata.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: řadové číslovky do 20; časování vybraných sloves pohybu; budoucí čas „být“; sloveso „hrát“ s předložkami w/na;  neurčitá zájmena; podmiňovací způsob; spojka „żeby“; 2. pád jednotného čísla; 2. pád osobních zájmen; předložky s 2. pádem; stupňování přídavných jmen; „proszę“ + infinitiv.

Slovní zásoba: rodina; bydlení; číslovky 200-1000; vyjádření času; hodiny; ptaní se na cestu a udávání směru; cizí jazyky; stravování a restaurace; telefonování

Učební texty – Polština nejen pro samouky (do 12. lekce); Mówię po polsku – Učebnice polštiny; Nie taki polski straszny jak go malują i další doplňkové materiály.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Polština (język polski, polszczyzna) patří mezi západoslovanské jazyky. V průběhu staletí přejala polština hodně slov cizího původu. Odhaduje se, že polský jazyk je mateřským jazykem asi 44 milionů lidí. Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i na územích sousedních států s polskou menšinou – v České Republice (Těšínsko) na Slovensku, Ukrajině, v Bělorusku či v Litvě. V důsledku mnoha vystěhovaleckých vln od konce 19. století letech existují polsky hovořící menšiny ve velké části světa. Polština je jedním z unijních jazyků. Naučte se polský jazyk online!

Polštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy polského jazyka na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz polštiny online
  • individuální kurz polštiny online
  • firemní kurz polštiny online
  • prázdninový kurz polštiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka