Jsme největším jazykovým portálem on-line výuky v České republice a na Slovensku. Vyberte si z aktuální nabídky jazyků a on-line kurzů!

 

Obchodní podmínky

Podmínky užívání jazykového portálu www.jazykon.cz

 

Provozovatelem internetového jazykového portálu je společnost ONYXOM s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 61191.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi Klientem a Provozovatelem.

1.2. Smluvní vztah mezi Klientem a Provozovatelem vzniká na základě písemné nebo elektronické poptávce po jazykové výuce, se kterou se Klient obrátí na Provozovatele.

1.3. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze po dohodě obou smluvních stran.

 

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je online výuka jazyků v rámci skupinových, individuálních, firemních či prázdninových kurzů pro veřejnost. Výuka se skládá z výukových jednotek. Délka výukové jednotky se stanovuje po vzájemné dohodě, přičemž za standard se považuje výuka v délce 60 nebo 90 minut.

2.2. Provozovatel se zavazuje ke splnění všech jím uveřejněných podmínek výuky. Tím se rozumí všechny podmínky výuky uvedené na webových stránkách www.jazykon.cz nebo vyhlášené Provozovatelem skrze reklamní prostředky. Provozovatel se zároveň zavazuje dostát všem svým závazkům, vyplývajícím z těchto VOP.

 

3. Termín a způsob předání online výuky

3.1. Provozovatel je povinen zajistit objednanou online výuku v ujednaném termínu.  Objednanou online výukou se rozumí Provozovatelem otevřený a Klientem objednaný online jazykový kurz v celém jeho rozsahu.

3.2. Pro případ, že online výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Provozovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Klient bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

3.3. Pokud se skupinový online kurz zruší v důsledku jeho nenaplnění, je kurzovné vráceno v plné výši všem přihlášeným Klientům, kteří si již místo v daném kurzu rezervovali.

 

4. Kurzovné

4.1. Částka splatná za provedení výukového online kurzu Provozovatelem se nazývá kurzovné.

4.2. Započetím online kurzu (vyplněním a odesláním přihlášky, jejím zaplacením a účastí na 1.lekci) Klient souhlasí s VOP a storno podmínkami.

4.3. Plná nebo částečná platba za online kurz musí být vyřízena jeden týden před datem zahájení online kurzu. Po dohodě s Provozovatelem lze kurzovné uhradit i později, nejpozději však v den zahájení příslušného online kurzu.

4.4. Pokud Klient po řádném přihlášení se do online kurzu (vyplnění on-line přihlášky a zaplacení kurzovného) písemně zruší svoji přihlášku před začátkem online kurzu, je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10% z účtovaného kurzovného. Tuto pokutu je Provozovatel oprávněn odečíst od již zaplaceného kurzovného.

4.5. Pokud Klient po řádném přihlášení se do online kurzu (vyplnění on-line přihlášky a zaplacení kurzovného) písemně zruší svoji přihlášku po zahájení online kurzu do 5 pracovních dnů, je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 25% z účtovaného kurzovného. Při odstoupení z online kurzu ve lhůtě do 10 pracovních dnů od data zahájení příslušného online kurzu je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 50% z účtovaného kurzovného. Po uplynutí 10 pracovních dnů od data zahájení příslušného online kurzu není možno uplatnit nárok na vrácení kurzovného, ani jeho části. Toto ustanovení platí i v případě zaplacení kurzovného na celý rok. Klient může místo sebe zapsat do příslušného online kurzu náhradníka. Klient může získat kurzovné nazpět v nezměněné výši tehdy, pokud za sebe dodá do příslušného online kurzu náhradníka, a tento náhradník uhradí online kurz ve stejné výši, jakou zaplatil Klient.

4.6. Požadavkem na otevření online kurzu, je přihlášení minimálně 4 Klientů pro všechny skupinové online kurzy. V případě, že bude online kurz zrušen Provozovatelem z důvodu nízkého počtu účastníků online kurzu, má Klient nárok na vrácení celé částky zaplaceného kurzovného. V případě, že účastníci online kurzu budou mít zájem o kurz i v případě, že studijní skupina bude menší než 4 účastníci kurzu, je možné se s Provozovatelem individuálně dohodnout na úpravě podmínek (zejména ceny a rozsahu online kurzu) a online kurz otevřít.

 

5. Reklamace

5.1. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.

5.2. Pokud uzná Provozovatel reklamaci Klienta za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V tomto případě má Klient nárok na výměnu lektora, případně na náhradní lekci či slevu z výuky. Reklamace musí být vyřízena do 1 měsíce.

 

6. Lhůta k uplatnění reklamace

6.1. Klient je povinen uplatnit nároky z vad kvality online výuky u Provozovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne jejich vzniku. Takovými vadami online výuky se rozumí prokazatelně nedostatečná kvalitativní způsobilost lektora, pověřeného Provozovatelem k vedení příslušného online kurzu a k předání online výuky.

6.2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, jsou-li uplatněny opožděně, nelze uplatnit.

 

NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka